Privacyverklaring

 1. Je privacy is belangrijk voor ons

Deze privacyverklaring is geldig voor de verwerking van persoonsgegevens door BV Sustainable Impact (hierna Impact genoemd) met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Spinnerijstraat 107, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0683.710.636.

 

Impact verbindt zich ertoe om jouw privacy te respecteren en te beschermen. In deze privacyverklaring informeert Impact jou over het gebruik van je persoonsgegevens door Impact. Lees deze informatie zorgvuldig, zodat je goed weet waarvoor Impact je gegevens kan gebruiken. Je vindt in deze privacyverklaring tevens informatie over je rechten en hoe je deze kan uitoefenen.

 

Impact kan deze privacyverklaring steeds aanpassen. De meest recente versie vind je https://impactus.today/privacy-statement. Voor elke belangrijke inhoudelijke wijziging informeert Impact je via de website.

 

Met betrekking tot jouw privacy leven we de geldende regelgeving na waaronder:

 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) van 27 april 2016, die als doel heeft om een betere bescherming te garanderen aan natuurlijke personen bij de verwerking van hun persoonsgegevens.
 • Elke andere wetgeving waaraan wij dienen te beantwoorden in het kader van bescherming van persoonsgegevens.

 

We raden je ook aan om de van Impact te lezen. In onze cookieverklaring kan je lezen wat cookies zijn, welke cookies Impact gebruikt, hoe je je keuze wijzigt en op welke manier Impact je privacy beschermt. De cookieverklaring kan je terugvinden op onze website

 

 

 2. Impact verwerkt jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden

2.1. Verwerking persoonsgegevens

Met persoonsgegevens worden alle gegevens van persoonlijke aard bedoeld die betrekking hebben op jou. Dit wil zeggen alle informatie die toelaat om jou rechtstreeks of onrechtstreeks als natuurlijke persoon te identificeren. Impact zal nooit meer gegevens verzamelen dan nodig voor de doeleinden beschreven in deze privacyverklaring.

 

Impact kan je persoonsgegeven zowel rechtstreeks bij jou verzamelen als verkrijgen via bepaalde derden (bv. KBC Sustainability Services BV)

 

Hieronder vindt u een niet limitatief overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 

 • Voor- en achternaam;
 • Contactgegevens: adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Eventueel een bankrekeningnummer in kader van facturatie;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen via onze website, in correspondentie of telefonisch;
 • Informatie over de aangevraagde werken (zonnepanelen, batterij, isolatie, nieuwe ramen, etc.);
 • Extra info over de gewenste werken kan worden opgevraagd dit kan bijvoorbeeld gaan om
  • Foto’s van het dak/gevel/ramen/ruimtes waarin de werken moeten gebeuren
  • Foto’s van specifieke technische installaties (bv. meterkast)
  • Scans van energiefactuur in kader van verbruik;
 • Offertes van de aannemer;
 • Klantenbevragingen;
 • IP-adres; internetbrowser en apparaat type;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen;
 • Of je al dan niet lid bent van een organisatie;

2.2. De verschillende doeleinden 

De verwerking van persoonsgegevens door Impact is steeds gebaseerd op één van de rechtsgronden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder geven we voor elk van deze rechtsgronden de doeleinden waarvoor Impact je persoonsgegevens gebruikt.

2.2.1. Contractuele verplichtingen en leveren van diensten 

Om onze contracterplichtingen na te komen, dienen wij gegevens van jou te verzamelen. Dit zijn enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het contract.

 

Het doel van Impact is om onze klanten te ontzorgen bij het krijgen van offertes voor energetische renovaties en het zorgen voor een kwalitatieve uitvoer ervan. Voordat Impact een contract kan afsluiten, kan het zijn dat het bepaalde gegevens moet verwerken om de aanvraag te behandelen en goed in te schatten of het contract gesloten kan worden en onder welke voorwaarden. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het doorgeven van jouw persoonsgegevens aan aannemers om een offerte te maken.

 

Van vertegenwoordigers van rechtspersonen verwerkt Impact persoonsgegevens voor authenticatie van en communicatie (bv. naam, mailadres en telefoonnummer) met de rechtspersoon.

2.2.2. Toestemming

Impact vraagt in bepaalde gevallen je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens. Je kan altijd jouw toestemming intrekken. Wanneer je je toestemming intrekt, zetten we alle verwerkingen die gebaseerd zijn op deze toestemming stop. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verrichtingen uitgevoerd op basis van de geldig gegeven toestemming voor de intrekking.

 

Zo kunnen we je toestemming vragen om je bepaalde commerciële berichten (bv. een nieuwsbrief) ta sturen.

2.2.3. Gerechtvaardigd belang

Impact kan persoonsgegevens verwerken indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van zijn gerechtvaardigde belangen. Ze zijn ingegeven door de noodzaak om als bedrijf te kunnen functioneren en om de ontwikkeling van nieuwe initiatieven en het aanbod daarvan aan de klanten mogelijk te maken. Daarbij let Impact erop dat de impact op je privacy zo beperkt mogelijk is en dat in elk geval het evenwicht tussen de gerechtvaardigde belangen van Impact en de impact op je privacy niet wordt verstoord. Mocht je toch bezwaren hebben tegen die verwerkingen, dan kan je je recht van verzet uitoefenen.  Impact zal dit verzet steeds respecteren tenzij er dwingende redenen zijn om dat niet te doen.

 

Impact kan jouw persoonsgegevens gebruiken voor het optimaliseren van zijn organisatie. In dit kader kunnen persoonsgegevens bijvoorbeeld worden verwerkt voor interne rapporteringen. Ook het gebruik van jouw persoonsgegevens om studies, modellen en statistieken te maken voor niet – commerciële doeleinden is hier een voorbeeld van.

 

De door jou op de website verstrekte gegevens kan Impact tevens gebruiken voor kwaliteitsonderzoek in brede zin en om meer inzicht te verkrijgen in de markt. Verder gebruiken wij je persoonsgegevens voor statistische doeleinden. We gebruiken deze data eveneens om onze website te verbeteren en nieuwe functionaliteiten en diensten te ontwikkelen.

 

Impact wil er ook voor zorgen dat je persoonsgegevens steeds beveiligd zijn. Zo worden IP-adressen gebruikt om onrechtmatig gebruik van de website te kunnen detecteren en te bestrijden.

 

Ook bepaalde van onze commerciële berichten kunnen gebaseerd zijn op gerechtvaardigd belang.

2.2.4. Wettelijke verplichting

De verwerking van persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn in het kader van een wettelijke verplichting waaraan Impact moet voldoen.

 3. Bewaartermijnen

 

Bewaartermijnen van persoonsgegevens vormen een belangrijk element binnen de privacywetgeving (AVG). Het uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. De duur van de periode waarin je persoonsgegevens worden bewaard, is onder meer afhankelijk van het type persoonsgegeven. Ze worden in elk geval nooit langer bewaard dan de tijd die nodig is om het doel van de verwerking te bereiken. Na het verstrijken van de periode waarin de gegevens worden bewaard, zal Impact je gegevens dan ook verwijderen.

 

Uitgangspunt voor het bijhouden van je persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn. Doorgaans is dat tot tien jaar na het einde van een contract aangezien een aannemer een aansprakelijkheid van 10 jaar heeft. Schrijft de wet geen bewaartermijn voor, dan kan de bewaring korter te zijn.

 4. Je hebt recht op je privacy

4.1. Recht op inzage

Wil je inzage in de gegevens die Impact over jou verwerkt, laat het dan weten. Je hebt het recht om toegang te vragen tot al jouw persoonsgegevens die door ons zijn verwerkt. Om dit verzoek te kunnen inwilligen, moet je verklaren welke persoonsgegevens je wenst te krijgen. Als je je recht van inzage uitoefent zal Impact je een zo volledig mogelijk overzicht geven van jouw gegevens.

4.2. Recht op verbetering

Het kan gebeuren dat bepaalde gegevens die Impact over jou heeft opgeslagen niet (meer) correct zijn. Je kan steeds vragen om deze gegevens te laten verbeteren of vervolledigen.

4.3. Recht op wissen

Je kan Impact vragen om je persoonsgegevens te verwijderen. Als Impact geen dwingende reden meer heeft voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zullen wij deze verwijderen. Een wettelijke verplichting (bv. de 10-jarige aansprakelijkheid van de aannemer) kan de verwijdering eventueel wel in de weg staan.

4.4. Recht van verzet

Ben je het niet eens met de manier waarop Impact bepaalde gegevens verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang, dan kan je je daartegen verzetten. Verzet dat wij zullen inwilligen, tenzij er dwingende gronden zijn om dat niet te doen. Natuurlijk kan je je ook altijd ook tegen een specifiek verwerking van persoonsgegevens verzetten.

 

Daarnaast kan je je ook verzetten tegen alle vormen van direct marketing.

4.5. Uitoefenen van je rechten

Indien je een verzoek wilt indienen om een of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kan je eenvoudig een mailtje sturen naar privacy@impactus.today. Wees altijd zo specifiek mogelijk in wat je wenst.  Zo kan Impact je vraag concreet en correct behandelen. Impact moet je identiteit kunnen verifiëren, om te vermijden dat iemand anders je rechten uitoefent. Impact kan dan ook een kopie van je identiteitskaart opvragen.

 

Wil je meer informatie of ga je niet akkoord met het standpunt van Impact?  Surf dan naar de site van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.) Je kan daar ook een klacht indienen.

 5. Beveiliging

Impact neemt de gepaste maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen om volgende risico’s maximaal te vermijden:

 • De ongeoorloofde toegang tot of wijziging van uw gegevens;
 • Het ongepast gebruik of de bekendmaking van uw gegevens;
 • Een onopzettelijk verlies van uw gegevens.

 6. Delen van persoonsgegevens met derden

In het kader van het nastreven van alle of een deel van de doeleinden vermeld in punt 2, kan het gebeuren dat Impact je persoonsgegevens aan derden overmaakt. Deze derden kunnen bedrijven of natuurlijke personen zijn. Een aannemer is hier een mooi voorbeeld van. Wij bezorgen aan de aannemer enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het contract. De aannemer gebruikt deze gegevens voor het opmaken van de offerte, status van het project mee te geven, geplande afspraken weer te geven, … In sommige gevallen kan het ook gaan om meerdere aannemers.

 

Ook in kader van onderhoud en beveiliging van onze website is het mogelijk dat derden (bv. Informatici) toegang hebben tot je gegevens.

 

Verder kan het zijn dat Impact bepaalde verwerkers inschakelt. Dit zijn ondernemingen die in opdracht van Impact de gegevens verwerken (bv. onderaannemers, een consultancybedrijf,callcenter,…). Zo kan Impact ook beroep doen op KBC om bepaalde gegevens te verzamelen over je energiehuishouding via KBC Mobile.

 

Impact verstrekt verder geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie, daartoe verplicht is, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of indien u daarvoor toestemming heeft gegeven.

 

 7. Heeft u een vraag of wenst u een klacht in te dienen?

Indien je wenst te reageren op bepaalde zaken uit deze privacyverklaring, dan kan je contact opnemen met Impact. Het adres en andere contactgegevens kan je terugvinden onder punt 8.

 

Je kan ook steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit op volgend adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Persstraat 35
1000 Brussel
Tel. +32 2 274 48 00
contact@apd-gba.be

 

Indien je meer info wenst over klachten en de mogelijke manieren om in beroep te gaan, raden wij je aan om volgend adres te raadplegen van de Gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

.

 8. Tot slot

Impact kan hun privacyverklaring altijd aanpassen. Controleer daarom regelmatig deze privacyverklaring. De meest recente versie vind je op onze website. Indien je nog vragen hebt, mail dan gerust naar of contacteer ons op onderstaand adres

 

BV Sustainable Impact

Spinnerijstraat 107

8500 Kortrijk

België