Privacyverklaring

 1. Je privacy is belangrijk voor ons

Deze privacyverklaring is geldig voor de verwerking van persoonsgegevens door BV Sustainable impact (hierna Impact us today genoemd) met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Spinnerijstraat 107, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0683.710.636.

 

Impact us today verbindt zich ertoe om jouw privacy te respecteren en te beschermen. In deze privacyverklaring informeert Impact us today jou over het gebruik van je persoonsgegevens door Impact us today. Lees deze informatie zorgvuldig, zodat je goed weet waarvoor Impact us today je gegevens kan gebruiken. Je vindt in deze privacyverklaring tevens informatie over je rechten en hoe je deze kan uitoefenen.

 

Impact us today kan deze privacyverklaring steeds aanpassen. De meest recente versie vind je https://impactus.today/privacy-statement. Voor elke belangrijke inhoudelijke wijziging informeert Impact us today je via de website.

 

Met betrekking tot jouw privacy leven we de geldende regelgeving na waaronder:

 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) van 27 april 2016, die als doel heeft om een betere bescherming te garanderen aan natuurlijke personen bij de verwerking van hun persoonsgegevens.
 • Elke andere wetgeving waaraan wij dienen te beantwoorden in het kader van bescherming van persoonsgegevens.

 

We raden je ook aan om de cookieverklaring van Impact us today te lezen. In onze cookieverklaring kan je lezen wat cookies zijn, welke cookies Impact us today gebruikt, hoe je je keuze wijzigt en op welke manier Impact us today je privacy beschermt. De cookieverklaring kan je terugvinden op onze website

 2. Impact us today verwerkt jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden

2.1. Verwerking persoonsgegevens

Met persoonsgegevens worden alle gegevens van persoonlijke aard bedoeld die betrekking hebben op jou. Dit wil zeggen alle informatie die toelaat om jou rechtstreeks of onrechtstreeks als natuurlijke persoon te identificeren. Impact us today zal nooit meer gegevens verzamelen dan nodig voor de doeleinden beschreven in deze privacyverklaring.

 

Impact us today kan je persoonsgegeven zowel rechtstreeks bij jou verzamelen als verkrijgen via bepaalde derden

 

Hieronder vind je een niet limitatief overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 

 • Voor- en achternaam;
 • Contactgegevens: adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Eventueel een bankrekeningnummer in kader van facturatie;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen via onze website, in correspondentie of telefonisch;
 • Informatie over de aangevraagde werken (zonnepanelen, batterij, isolatie, nieuwe ramen, etc.);
 • Extra info over de gewenste werken kan worden opgevraagd dit kan bijvoorbeeld gaan om
  • Foto’s van het dak/gevel/ramen/ruimtes waarin de werken moeten gebeuren
  • Foto’s van specifieke technische installaties (bv. meterkast)
  • Scans van energiefactuur in kader van verbruik;
 • Offertes van de aannemer;
 • Klantenbevragingen;
 • IP-adres; internetbrowser en apparaat type;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen;
 • Of je al dan niet lid bent van een organisatie;

2.2. De verschillende doeleinden 

De verwerking van persoonsgegevens door Impact us today is steeds gebaseerd op één van de rechtsgronden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder geven we voor elk van deze rechtsgronden de doeleinden waarvoor Impact us today je persoonsgegevens gebruikt.

2.2.1. Contractuele verplichtingen en leveren van diensten 

Om het renovatietempo van huizen te versnellen, voorziet Impact us today bedrijven, steden en coöperaties (Partners van Impact us today) van een website en online platformen zodat burgers, leden, werknemers of klanten in contact komen met gekwalificeerde aannemers.

 

Om deze diensten te kunnen leveren, dienen wij gegevens van jou te verzamelen.

 

Deze gegevens kunnen wij dan bijvoorbeeld doorgeven aan aannemers om je te contacteren en een offerte op te maken. Voordat Impact us today jouw aanvraag doorstuurt naar een aannemer, kan het nodig zijn om bepaalde gegevens te verwerken en goed te beoordelen of je op basis van de ontvangen informatie in aanmerking komt om gematcht te worden met een aannemer.

 

Van vertegenwoordigers van rechtspersonen verwerkt Impact us today persoonsgegevens voor authenticatie van en communicatie (bv. naam, mailadres en telefoonnummer) met de rechtspersoon.

2.2.2. Toestemming

Impact us today vraagt in bepaalde gevallen je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens. Je kan altijd jouw toestemming intrekken. Wanneer je je toestemming intrekt, zetten we alle verwerkingen die gebaseerd zijn op deze toestemming stop. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verrichtingen uitgevoerd op basis van de geldig gegeven toestemming voor de intrekking.

 

Zo kunnen we je toestemming vragen om je bepaalde commerciële berichten (bv. een nieuwsbrief) te sturen.

2.2.3. Gerechtvaardigd belang

Impact us today kan persoonsgegevens verwerken indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van zijn gerechtvaardigde belangen. Ze zijn ingegeven door de noodzaak om als bedrijf te kunnen functioneren en om de ontwikkeling van nieuwe initiatieven en het aanbod daarvan aan de klanten mogelijk te maken. Daarbij let Impact us today erop dat de Impact us today op je privacy zo beperkt mogelijk is en dat in elk geval het evenwicht tussen de gerechtvaardigde belangen van Impact us today en de Impact us today op je privacy niet wordt verstoord. Mocht je toch bezwaren hebben tegen die verwerkingen, dan kan je je recht van verzet uitoefenen.  Impact us today zal dit verzet steeds respecteren tenzij er dwingende redenen zijn om dat niet te doen.

 

Impact us today kan jouw persoonsgegevens gebruiken voor het optimaliseren van zijn organisatie. In dit kader kunnen persoonsgegevens bijvoorbeeld worden verwerkt voor interne rapporteringen. Ook het gebruik van jouw persoonsgegevens om studies, modellen en statistieken te maken voor niet – commerciële doeleinden is hier een voorbeeld van.

 

De door jou op de website verstrekte gegevens kan Impact us today tevens gebruiken voor kwaliteitsonderzoek in brede zin en om meer inzicht te verkrijgen in de markt. Verder gebruiken wij je persoonsgegevens voor statistische doeleinden. We gebruiken deze data eveneens om onze website te verbeteren en nieuwe functionaliteiten en diensten te ontwikkelen.

 

Impact us today wil er ook voor zorgen dat je persoonsgegevens steeds beveiligd zijn. Zo worden IP-adressen gebruikt om onrechtmatig gebruik van de website te kunnen detecteren en te bestrijden.

 

Ook bepaalde van onze commerciële berichten kunnen gebaseerd zijn op gerechtvaardigd belang.

2.2.4. Wettelijke verplichting

De verwerking van persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn in het kader van een wettelijke verplichting waaraan Impact us today moet voldoen.

 3. Bewaartermijnen

 

Bewaartermijnen van persoonsgegevens vormen een belangrijk element binnen de privacywetgeving (AVG). Het uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. De duur van de periode waarin je persoonsgegevens worden bewaard, is onder meer afhankelijk van het type persoonsgegeven. Ze worden in elk geval nooit langer bewaard dan de tijd die nodig is om het doel van de verwerking te bereiken. Na het verstrijken van de periode waarin de gegevens worden bewaard, zal Impact us today je gegevens dan ook verwijderen.

 

Uitgangspunt voor het bijhouden van je persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn. Doorgaans is dat tot tien jaar na het einde van een contract aangezien een aannemer een aansprakelijkheid van 10 jaar heeft. Schrijft de wet geen bewaartermijn voor, dan kan de bewaring korter te zijn.

 4. Je hebt recht op je privacy

4.1. Recht op inzage

Wil je inzage in de gegevens die Impact us today over jou verwerkt, laat het dan weten. Je hebt het recht om toegang te vragen tot al jouw persoonsgegevens die door ons zijn verwerkt. Om dit verzoek te kunnen inwilligen, moet je verklaren welke persoonsgegevens je wenst te krijgen. Als je je recht van inzage uitoefent zal Impact us today je een zo volledig mogelijk overzicht geven van jouw gegevens.

4.2. Recht op verbetering

Het kan gebeuren dat bepaalde gegevens die Impact us today over jou heeft opgeslagen niet (meer) correct zijn. Je kan steeds vragen om deze gegevens te laten verbeteren of vervolledigen.

4.3. Recht op wissen

Je kan Impact us today vragen om je persoonsgegevens te verwijderen. Als Impact us today geen dwingende reden meer heeft voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zullen wij deze verwijderen. Een wettelijke verplichting (bv. de 10-jarige aansprakelijkheid van de aannemer) kan de verwijdering eventueel wel in de weg staan.

4.4. Recht van verzet

Ben je het niet eens met de manier waarop Impact us today bepaalde gegevens verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang, dan kan je je daartegen verzetten. Verzet dat wij zullen inwilligen, tenzij er dwingende gronden zijn om dat niet te doen. Natuurlijk kan je je ook altijd ook tegen een specifiek verwerking van persoonsgegevens verzetten.

 

Daarnaast kan je je ook verzetten tegen alle vormen van direct marketing.

4.5. Uitoefenen van je rechten

Indien je een verzoek wilt indienen om een of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kan je eenvoudig een mailtje sturen naar privacy@impactus.today. Wees altijd zo specifiek mogelijk in wat je wenst.  Zo kan Impact us today je vraag concreet en correct behandelen. Impact us today moet je identiteit kunnen verifiëren, om te vermijden dat iemand anders je rechten uitoefent. Impact us today kan dan ook een kopie van je identiteitskaart opvragen.

 

Wil je meer informatie of ga je niet akkoord met het standpunt van Impact us today?  Surf dan naar de site van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.) Je kan daar ook een klacht indienen.

 5. Beveiliging

Impact us today neemt de gepaste maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen om volgende risico’s maximaal te vermijden:

 • De ongeoorloofde toegang tot of wijziging van uw gegevens;
 • Het ongepast gebruik of de bekendmaking van uw gegevens;
 • Een onopzettelijk verlies van jouw gegevens.

 6. Delen van persoonsgegevens met derden

In het kader van het nastreven van alle of een deel van de doeleinden vermeld in punt 2, kan het gebeuren dat Impact us today je persoonsgegevens aan derden overmaakt. Deze derden kunnen bedrijven of natuurlijke personen zijn. Een aannemer is hier een mooi voorbeeld van. Wij bezorgen aan de aannemer enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn. De aannemer gebruikt deze gegevens voor het opmaken van de offerte, status van het project mee te geven, geplande afspraken weer te geven, … In sommige gevallen kan het ook gaan om meerdere aannemers.

Een ander voorbeeld van een derde waarmee persoonsgegevens kunnen worden gedeeld, zijn de Partners waarvoor wij diensten leveren.

 

Ook in kader van onderhoud en beveiliging van onze website is het mogelijk dat derden (bv. Informatici) toegang hebben tot je gegevens.

 

Verder kan het zijn dat Impact us today bepaalde verwerkers inschakelt. Dit zijn ondernemingen die in opdracht van Impact us today de gegevens verwerken (bv. onderaannemers, een consultancybedrijf,callcenter,…).

 

Impact us today verstrekt verder geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie, daartoe verplicht is, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of indien je daarvoor toestemming hebt gegeven.

 7. Heb je een vraag of wens je een klacht in te dienen?

Indien je wenst te reageren op bepaalde zaken uit deze privacyverklaring, dan kan je contact opnemen met Impact us today. Het adres en andere contactgegevens kan je terugvinden onder punt 8.

 

Je kan ook steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit op volgend adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Persstraat 35
1000 Brussel
Tel. +32 2 274 48 00
contact@apd-gba.be

 

Indien je meer info wenst over klachten en de mogelijke manieren om in beroep te gaan, raden wij je aan om volgend adres te raadplegen van de Gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

 8. Tot slot

Impact us today kan haar privacyverklaring altijd aanpassen. Controleer daarom regelmatig deze privacyverklaring. De meest recente versie vind je op onze website. Indien je nog vragen hebt, mail dan gerust naar of contacteer ons op onderstaand adres

 

BV Sustainable Impact

Spinnerijstraat 107

8500 Kortrijk

België

 

hello[at]impactus.today