Algemene voorwaarden

Artikel 1: Voorstelling en situering

 

Om het renovatietempo van huizen te versnellen voorziet BV Sustainable Impact (Spinnerijstraat 107, 8500 KORTRIJK, ondernemingsnummer 0683.710.636), hierna ‘Impact us today’ genoemd, bedrijven, steden en coöperaties van een website en online platformen zodat burgers, leden, werknemers of klanten in contact komen met gekwalificeerde aannemers.

Impact us today brengt op deze wijze geïnteresseerden in energetische renovaties in contact met gekwalificeerde Aannemers teneinde duurzame renovaties op de vlotst mogelijke manier te realiseren.

Impact us today ontwikkelde en beheert hiervoor een platform en een website en is hier de eigenaar van.

De website, het platform en de daaruit voortvloeiende communicatie vindt ofwel plaats onder eigen naam van Impact us today ofwel onder de handels- of merkbenaming van een Partner van Impact us today (bedrijf, overheid,…)

Geïnteresseerden die gebruik maken van het platform en/of de website worden hierna ‘Gebruikers’ genoemd.

Het doel van dit document is om de voorwaarden te definiëren waaronder  het platform en de aangeboden diensten ter beschikking worden gesteld  aan Gebruikers en anderzijds de manier waarop de Gebruiker toegang heeft tot de website en het platform.

 

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 

Door gebruik te maken van deze website en/of het platform aanvaardt de Gebruiker deze voorwaarden.

 

Artikel 3: Offertes en totstandkoming van overeenkomsten

 

 1. Om offertes aan te vragen moet een Gebruiker minstens 18 jaar oud zijn en volledig handelingsbekwaam.
 2. Impact us today brengt met haar platform enkel Gebruikers in contact met Aannemers.
  Indien een Gebruiker een offerte of voorstel van een Aannemer aanvaardt, komt steeds enkel een rechtstreeks contract tot stand tussen de Gebruiker en de Aannemer.
  Impact us today is dus op geen enkele wijze betrokken in de contractuele relatie die eventueel tot stand komt tussen een Gebruiker en een Aannemer.
  Impact us today voert zelf geen renovaties uit en is dus duidelijk te onderscheiden van de Aannemers.
  Het is dan ook ook steeds enkel de Aannemer die aansprakelijk is voor de goede uitvoering en de kwaliteit van de geïnstalleerde producten en/of diensten.

 

Artikel 4: Aansprakelijkheid

 

 1. Algemeen

 

Impact us today levert de grootste inspanningen om de weergegeven informatie zo volledig, correct en actueel mogelijk weer te geven.

Ondanks deze inspanningen kunnen we de juistheid niet altijd garanderen. Een bezoeker van de website of een Gebruiker van het platform kan dus geen rechten ontlenen aan de informatie op de website en het platform.

Impact us today is daarom niet aansprakelijk voor de:

 • Juistheid of volledigheid van de informatie op de website en online platformenl
 • Mogelijke virussen en de eventuele schade die hieruit voortvloeit
 • Slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website

 

Impact us today kan de inhoud van de  website en het platform steeds aanpassen, wijzigen of aanvullen en dat zonder aankondiging of kennisgeving.

De informatie die op deze website en het platform wordt verstrekt, mag niet worden beschouwd als advies van welke aard dan ook, en meer bepaald als advies betreffende investeringen, fiscale of juridische kwesties.

 

 1. Zoals hoger aangegeven, kan Impact us today op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor de goede uitvoering van de producten en/of diensten die een Gebruiker zou bestellen bij een Aannemer.
  Bij problemen of gebreken moet de Gebruiker steeds de Aannemer aanspreken.Dit neemt niet weg dat wij via verschillende manieren uiteraard wel nauw toezien op de kwaliteit en betrouwbaarheid van de Aannemers die worden toegelaten tot het platform.

  In het kader van de voortdurende kwaliteitscontroles op ons Aannemersbestand is het uiteraard wel nuttig dat je het ons laat weten indien het niet zou lukken om tot een oplossing te komen met een Aannemer. Dit kan op het mailadres vermeld onder art. 8 of via de online platformen.

 

Artikel 5: Privacy

 

Door uw persoons- en andere gegevens door te geven via ons platform toon je interesse om eventueel renovaties te laten uitvoeren en wens je te worden gecontacteerd door een Aannemer voor de opmaak van een offerte.

Uw persoons- en andere gegevens die werden ingevuld in het Platform worden doorgegeven aan Aannemers met het oog op contactname en de opmaak van een offerte.

Door deze gegevens in te vullen en je te registreren, ga je akkoord dat deze gegevens worden overgemaakt.

Wij hechten veel belang aan jouw Privacy en gaan verantwoordelijk om met de door jou doorgegeven persoonsgegevens en data. In onze privacyverklaring (die je hier kan raadplegen) vind je meer informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Artikel 6: Intellectuele eigendom

 

Het platform en de algemene structuur van de website (inclusief de teksten, grafieken en afbeeldingen waaruit deze bestaat) zijn eigendom van Impact us today of van haar contentleverancier.

Elke vorm van weergave en/of reproductie en/of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud en diensten aangeboden door de website en het platform, op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Impact us today is strikt verboden en kan een schending betekenen van de wetgeving op het intellectuele eigendom.

 

Artikel 7:  Wijziging van de algemene gebruiksvoorwaarden

 

Impact us today behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen met als doel ze aan te passen aan de ontwikkeling en/of het beheer van de website en/of het platform.

 

Artikel 8: Vragen, klachten, toepasselijk recht en geschillen

 

Indien je vragen en/of klachten hebt, kan je ons bereiken op het mailadres hello@impactus.today.

Alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of het platform, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Bij een eventueel geschil dat minnelijk niet wordt opgelost, zijn enkel de rechtbanken te West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk bevoegd.